Mapa smogu

Mapa zanieczyszczenia powietrza, powszechnie znana jako mapa smogu, może wyświetlać różne formy zanieczyszczenia powietrza, takie jak ozon w warstwie przyziemnej, pył zawieszony PM 2.5 oraz PM 10 i tlenki azotu. Mapy te mogą pokazywać poziomy zanieczyszczenia na określonym obszarze, a także trendy w czasie. Można je również wykorzystać do identyfikacji obszarów o wyższym poziomie zanieczyszczenia, co może pomóc lokalnym samorządom i organizacjom w podjęciu kroków w celu zmniejszenia zanieczyszczenia i poprawy jakości powietrza.

Jakość powietrza w Polsce dzisiaj

Co to jest smog?

Smog to rodzaj zanieczyszczenia powietrza powodowany przez mieszaninę zanieczyszczeń, głównie drobnych cząstek i ozonu w warstwie przyziemnej. Słowo „smog” pochodzi od połączenia angielskich słów „smoke” czyli „dym” i „fog” czyli „mgła” i jest zwykle używane do opisania rodzaju zanieczyszczenia powietrza, które występuje na obszarach miejskich.

Głównymi składnikami smogu są:

 • Cząstki stałe (PM): drobne cząstki zawieszone w powietrzu, takie jak kurz, brud, sadza i małe kropelki chemikaliów.
 • Ozon w warstwie przyziemnej: wysoce reaktywny gaz, który powstaje, gdy emisje z samochodów i procesów przemysłowych reagują w obecności światła słonecznego.

Smog może mieć wiele negatywnych skutków dla zdrowia ludzkiego, w tym problemy z oddychaniem, podrażnienie oczu, a nawet choroby układu krążenia. Może również szkodzić środowisku, niszcząc uprawy i lasy. Smog jest szczególnie problemem na obszarach miejskich, gdzie występuje duże stężenie źródeł zanieczyszczeń, takich jak ruch uliczny, działalność przemysłowa i elektrownie, oraz gdzie warunki meteorologiczne, takie jak inwersje temperatur, mogą uwięzić zanieczyszczenia blisko powierzchni. Mapa smogu pozwoli Ci sprawdzić aktualne zanieczyszczenie powietrza w Twojej okolicy.

Warto zauważyć, że istnieją dwa rodzaje smogu, tradycyjny, znany również jako „smog londyński”, który dominował w przeszłości i był spowodowany spalaniem węgla, oraz współczesny, smog fotochemiczny, który jest spowodowany emisjami samochodowymi i przemysłowymi. zajęcia. Smog fotochemiczny charakteryzuje się wyższym stężeniem ozonu, który jest szkodliwy dla zdrowia i środowiska.

Mapa smogu a zanieczyszczenie powietrza

Zanieczyszczenie powietrza odnosi się do obecności szkodliwych substancji w powietrzu, którym oddychamy. Substancje te mogą obejmować gazy (takie jak tlenek węgla, dwutlenek siarki i tlenki azotu), cząstki stałe (małe cząsteczki kurzu, brudu i innych materiałów) oraz cząsteczki biologiczne (takie jak pyłki i bakterie). Zanieczyszczenie powietrza może mieć różne źródła, w tym elektrownie, obiekty przemysłowe, transport (taki jak samochody i ciężarówki), rolnictwo, a nawet źródła naturalne, takie jak pożary i erupcje wulkanów. Zanieczyszczenie powietrza może mieć szereg negatywnych skutków dla zdrowia ludzi, w tym problemy z oddychaniem (takie jak astma i zapalenie oskrzeli), choroby układu krążenia, a nawet raka. Może również szkodzić środowisku, niszcząc uprawy i lasy oraz przyczyniając się do powstawania kwaśnych deszczy.

Zanieczyszczenie powietrza ma również skutki globalne, takie jak zmiana klimatu oraz regionalna jakość powietrza i zdrowie. Niektóre z najbardziej znanych zanieczyszczeń to gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla i metan, które prowadzą do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. Te globalne problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza można rozwiązać jedynie poprzez międzynarodową współpracę i porozumienia. Środki zmniejszające zanieczyszczenie powietrza obejmują regulacje dotyczące emisji z elektrowni i obiektów przemysłowych, zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, usprawnienie transportu zbiorowego i innych alternatyw dla samochodów oraz zaostrzenie norm emisji spalin przez pojazdy.

Stężenie pyłu PM2.5

PM2,5 odnosi się do cząstek stałych o średnicy do 2,5 mikrometra. Te małe cząsteczki budzą szczególne obawy, ponieważ mogą łatwo wnikać głęboko do płuc i powodować problemy zdrowotne.

Źródłami PM2,5 są:

 • Źródła spalania, takie jak elektrownie, obiekty przemysłowe, pojazdy i ogrzewanie gospodarstw domowych.
 • Pył z placów budowy, dróg i działalności rolniczej.
 • Pożary, erupcje wulkanów i burze piaskowe również mogą przyczyniać się do zanieczyszczenia PM2,5.

PM2,5 może mieć szereg negatywnych skutków dla zdrowia ludzi, w tym problemy z oddychaniem i układem krążenia. Powiązano go z rakiem płuc, udarem mózgu i przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Długotrwałe narażenie na PM2,5 wiąże się z pogorszeniem czynności płuc, zwiększonym ryzykiem przedwczesnej śmierci i hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego i układu krążenia. Dzieci, osoby starsze i osoby z wcześniej istniejącymi chorobami układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego są najbardziej narażone na narażenie na PM2,5.

Aby zwalczyć PM2,5, wiele krajów ustanowiło normy jakości powietrza, które określają maksymalne poziomy PM2,5, które uważa się za bezpieczne do oddychania. Powszechne jest również posiadanie stacji monitorowania jakości powietrza, które mierzą poziomy PM2,5 w czasie rzeczywistym w wielu miastach. Dane są następnie wykorzystywane do informowania opinii publicznej i identyfikowania obszarów, w których konieczne jest podjęcie działań w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia.

Pył zawieszony PM10

PM10 to pył zawieszony o średnicy do 10 mikrometrów. Podobnie jak PM2,5, te małe cząsteczki również budzą niepokój, ponieważ mogą wnikać głęboko do płuc i powodować problemy zdrowotne. Cząstki PM10 są większe niż PM2,5 i jest mniej prawdopodobne, że zostaną wdychane tak głęboko do płuc, ale nadal są wystarczająco małe, aby powodować problemy zdrowotne.

Źródła PM10 są podobne do tych z PM2,5:

 • Źródła spalania, takie jak elektrownie, obiekty przemysłowe, pojazdy i ogrzewanie gospodarstw domowych.
 • Pył z placów budowy, dróg i działalności rolniczej
 • Źródła naturalne, takie jak pożary lasów, erupcje wulkanów i burze piaskowe

PM10 może powodować problemy z oddychaniem, takie jak astma i zapalenie oskrzeli, i jest powiązany z rakiem płuc, udarem i przewlekłym zapaleniem oskrzeli. Długotrwałe narażenie może powodować pogorszenie czynności płuc i zwiększać ryzyko przedwczesnej śmierci i hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego i sercowo-naczyniowego. Dzieci, osoby starsze i osoby z wcześniej istniejącymi chorobami układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego są najbardziej narażone na narażenie na PM10.

Aby kontrolować PM10, wiele krajów ustanowiło normy jakości powietrza, które określają maksymalne poziomy PM10, które są uważane za bezpieczne do oddychania. W wielu miastach stacje monitorujące jakość powietrza często mierzą poziom PM10 w czasie rzeczywistym. Dane są wykorzystywane do informowania opinii publicznej oraz do identyfikowania obszarów, w których konieczne jest podjęcie działań w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń.

PM10 i PM2,5 są ze sobą ściśle powiązane pod względem ich źródeł i wpływu na zdrowie, dlatego często są regulowane i mierzone razem. PM2,5 jest uważany za bardziej niebezpieczny ze względu na swój mały rozmiar i zdolność penetracji w głąb płuc, ale PM10 nadal ma znaczący wpływ na zdrowie.

Podtlenek diazotu NO2 a smog

Podtlenek diazotu (NO2) jest gazem, który jest składnikiem smogu i zanieczyszczeń powietrza. Należy do grupy gazów zwanych tlenkami azotu (NOx), do której należy również tlenek azotu (NO). NO2 jest wysoce reaktywnym gazem, który jest wytwarzany głównie w procesach spalania, na przykład w samochodach i elektrowniach. Może być również wytwarzany z innych źródeł, takich jak procesy przemysłowe, i występuje w wyższych stężeniach na obszarach miejskich.

NO2 jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do powstawania ozonu w warstwie przyziemnej i cząstek stałych. Kiedy NO2 reaguje z innymi zanieczyszczeniami w obecności światła słonecznego, tworzy ozon w warstwie przyziemnej, który jest głównym składnikiem smogu. PM2,5 i PM10 mogą również powstawać z NO2. NO2 jest również silnym środkiem drażniącym drogi oddechowe, a długotrwała ekspozycja na niego może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, takich jak astma i zapalenie oskrzeli, i jest powiązana z infekcjami dróg oddechowych i rakiem. Dzieci, osoby starsze oraz osoby z wcześniej istniejącymi chorobami układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego są szczególnie podatne na działanie NO2.

Aby zmniejszyć poziom NO2, wiele krajów ustanowiło normy jakości powietrza, które ograniczają ilość NO2 uważaną za bezpieczną do oddychania. Wysiłki zmierzające do obniżenia poziomu NO2 mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza i ochrony zdrowia publicznego. Zmniejszenie emisji NO2 pomoże również zredukować powstawanie ozonu w warstwie przyziemnej i cząstek stałych, które są również szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Zanieczyszczenie powietrza a dwutlenek siarki SO2

Dwutlenek siarki (SO2) jest jednym z głównych składników zanieczyszczenia powietrza, który ma zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki dla środowiska oraz zdrowia ludzi. Ten gazowy związek chemiczny, głównie emitowany przez spalanie paliw kopalnych w elektrowniach i inne procesy przemysłowe, ma istotne konsekwencje, o których warto wiedzieć. Poniżej omówiono źródła emisji SO2, jego wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, oraz strategie zmniejszania jego obecności w atmosferze.

Głównymi źródłami emisji dwutlenku siarki są:

 • Spalanie węgla i oleju opałowego: Elektrownie i zakłady przemysłowe, które używają tych paliw, są głównymi producentami SO2.
 • Procesy przemysłowe: Przemysł metalurgiczny, zwłaszcza wytwarzanie stali i przetapianie metali nieżelaznych, emituje znaczną ilość SO2 jako produkt uboczny.
 • Transport: Mimo że mniejsza w porównaniu do innych źródeł, spaliny pojazdów również przyczyniają się do lokalnej emisji SO2.

Jakość powietrza a tlenek węgla CO

Tlenek węgla (CO), choć jest gazem bezbarwnym i bezwonnym, stanowi jedno z największych zagrożeń dla jakości powietrza oraz zdrowia publicznego. Często nazywany „cichym zabójcą”, CO może być śmiertelnie niebezpieczny przy wystarczająco wysokim stężeniu. Jego wpływ na zdrowie ludzkie, zwierzęta, a także na całe ekosystemy jest poważny i wymaga stałego monitorowania oraz działań prewencyjnych. Poniżej omówiono główne źródła emisji tlenku węgla, jego wpływ na środowisko oraz zdrowie, a także metody kontroli i redukcji jego obecności w atmosferze.

Tlenek węgla powstaje głównie w wyniku niepełnego spalania paliw kopalnych. Oto kilka głównych źródeł jego emisji:

 • Pojazdy silnikowe: Spaliny z silników benzynowych, szczególnie w starszych modelach lub przy niewłaściwej regulacji silnika, są głównym źródłem CO w miastach.
 • Przemysł i ogrzewanie domowe: Spalanie węgla, drewna i innych paliw w elektrowniach, fabrykach i domowych piecach także generuje znaczne ilości tlenku węgla.
 • Pożary: Zarówno kontrolowane spalanie biomasy, jak i niekontrolowane pożary lasów, są źródłem emisji CO do atmosfery.

Chociaż tlenek węgla nie jest uznawany za gaz cieplarniany tak jak dwutlenek węgla (CO2), jego obecność w atmosferze wpływa na zdolność innych gazów do zatrzymywania ciepła na Ziemi. Ponadto, CO może przyczyniać się do tworzenia ozonu na poziomie gruntu, co z kolei szkodzi roślinom i może pogorszyć jakość powietrza.

Szkodliwość ozonu O3

Ozon (O3) jest gazem występującym zarówno w stratosferze, gdzie chroni Ziemię przed szkodliwym promieniowaniem UV, jak i na poziomie gruntu, gdzie może mieć szkodliwe skutki dla zdrowia ludzi oraz środowiska. Ozon na poziomie gruntu, często nazywany troposferycznym, jest jednym z głównych składników smogu fotochemicznego i jest uważany za znaczący problem zdrowotny i ekologiczny w wielu miejskich i przemysłowych rejonach świata. Poniżej omówiono główne źródła ozonu troposferycznego, jego wpływ na zdrowie ludzi i ekosystemy, oraz strategie minimalizacji jego negatywnych skutków.

Ozon na poziomie gruntu nie jest emitowany bezpośrednio do atmosfery; jest on raczej tworzony przez reakcje chemiczne między tlenkami azotu (NOx) i lotnymi związkami organicznymi (VOC) w obecności światła słonecznego. Te prekursory są emitowane głównie przez:

 • Pojazdy samochodowe i inne źródła spalin: Emisje z ruchu drogowego są głównym źródłem NOx i VOC w miejskich obszarach.
 • Przemysł i elektrownie: Te obiekty emitują duże ilości NOx w procesie spalania paliw kopalnych.
 • Rozpuszczalniki używane w przemyśle i gospodarstwach domowych: Te chemikalia, często stosowane w farbach i lakierach, są znaczącymi źródłami VOC.

Dlaczego w Polsce jest taki smog?

Zanieczyszczenie powietrza, w tym smog, jest w Polsce poważnym problemem. Istnieje kilka powodów, dla których tak się dzieje:

 1. Duża zależność od węgla: Polska ma duże rezerwy węgla i w przeszłości w dużym stopniu polegała na nim w zakresie potrzeb energetycznych. Jednak spalanie węgla do produkcji energii elektrycznej jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza, w tym pyłem zawieszonym i dwutlenkiem siarki.
 2. Emisje przemysłowe: W kraju istnieje wiele gałęzi przemysłu ciężkiego, takich jak metalurgia, cement, chemikalia i elektrownie, które emitują zanieczyszczenia do powietrza.
 3. Wysoki poziom ruchu: Polska charakteryzuje się wysokim poziomem wykorzystania pojazdów, co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza emisjami z pojazdów.
 4. Czynniki sezonowe: Smog w Polsce jest często gorszy w miesiącach zimowych. Wynika to z większego wykorzystania węgla do ogrzewania w tym czasie, a także warunków pogodowych, które mogą zatrzymywać zanieczyszczenia blisko ziemi.
 5. Brak ścisłych przepisów: przepisy rządowe dotyczące jakości powietrza nie były tak surowe lub nie były egzekwowane, co powoduje, że firma lub osoba fizyczna nie zwracają uwagi na poziom emisji, którą wytwarzają.
mapa smogu
mapa smogu

Polska podjęła pewne kroki w celu rozwiązania tego problemu, takie jak zamknięcie niektórych starszych elektrowni oraz zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii. Rząd planuje również zmniejszenie uzależnienia kraju od węgla i poprawę efektywności sektora energetycznego, a także inwestycje w transport publiczny i pojazdy elektryczne.

Jednak pomimo tych wysiłków poziom zanieczyszczenia powietrza pozostaje problemem w wielu częściach kraju, zwłaszcza w dużych miastach. Presja społeczna i procesy sądowe ze strony obywateli, wraz z rosnącą presją międzynarodową na Polskę, aby ograniczyła emisję gazów cieplarnianych, były dużą motywacją dla rządu do podjęcia dalszych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Blog pogodowy